Цахим бирж

Жаргалант сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн ээлжит 5 дугаар хуралдааны 5/05 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоол, сумын  Засаг даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-ний А/355 тоот захирамжийг тус тус үндэслэн 35 байршилд 234.470 метр квадрат газарт газар эзэмших эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг “Цахим хэлбэрээр”-ээр  зохион байгуулах гэж байна.
Газрын дуудлага худалдаа 2020 оны 09-р сарын 28-ны 0900- 1500 /Улаанбаатарын цагаар/ цагт “Цахим хэлбэрээр” болно.
 Бүртгэлийн хугацаа 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 09-р сарын 25-ны 1500 хүртэл.  Бүртгүүлэхдээ дараах веб сайт хаягаар орж www.mle.mn  бүртгүүлнэ.
Бүрдүүлэх материал:
1.Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2.Дэнчин төлсөн баримт
3.Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл
4.Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж,байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн Иргэн,Аж ахуйн нэгж,байгууллагын олгосон итгэмжлэл 

Дэнчингийн хэмжээ дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тай тэнцүү байх бөгөөд дэнчингийн мөнгийг Төрийн сангийн 100160029401 тоот  дансанд тушаана.
Байршил 1.1
Дуудлага худалдааны анхны үнэ - 2,400,000
Дэнчингийн хэмжээ - 240,000
Газрын хэмжээ - 1000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа үйлчилгээ
Газрын байршил – Рашаант баг Улаан богоч хорооллын зам дагуу
 

 
Байршил 1.2
Дуудлага худалдааны анхны үнэ - 2,400,000
Дэнчингийн хэмжээ - 240,000
Газрын хэмжээ - 1000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа үйлчилгээ
Газрын байршил – Рашаант баг Улаан богоч хорооллын зам дагуу

Байршил 1.3
Дуудлага худалдааны анхны үнэ - 2,400,000
Дэнчингийн хэмжээ - 240,000
Газрын хэмжээ - 1000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа үйлчилгээ
Газрын байршил – Рашаант баг Улаан богоч хорооллын зам дагуу

Байршил 1.4
Дуудлага худалдааны анхны үнэ - 2,400,000
Дэнчингийн хэмжээ - 240,000
Газрын хэмжээ - 1000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа үйлчилгээ
Газрын байршил – Рашаант баг Улаан богоч хорооллын зам дагуу

Байршил 1.5
Дуудлага худалдааны анхны үнэ - 2,400,000
Дэнчингийн хэмжээ - 240,000
Газрын хэмжээ - 1000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа үйлчилгээ
Газрын байршил – Рашаант баг Улаан богоч хорооллын зам дагуу
Байршил 1.6
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 24,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 2,400,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа үйлчилгээ
Газрын байршил – Рашаант баг Улаан богоч хорооллын зам дагуу

Байршил 2.1
Дуудлага худалдааны анхны үнэ - 4,800,000
Дэнчингийн хэмжээ - 480,000
Газрын хэмжээ - 2000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх
Газрын байршил – Рашаант баг Улаан богочийн рашааны зам дагуу
Байршил 2.2
Дуудлага худалдааны анхны үнэ - 4,800,000
Дэнчингийн хэмжээ - 480,000
Газрын хэмжээ - 2000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх
Газрын байршил – Рашаант баг Улаан богочийн рашааны зам дагуу
Байршил 3-1
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 13,500,000
Дэнчингийн хэмжээ – 1,350,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Хүлэмжийн аж ахуй
Газрын байршил – Рашаант баг Улаан богочийн рашааны зам дагуу
Байршил 3-2
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 13,500,000
Дэнчингийн хэмжээ – 1,350,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Хүлэмжийн аж ахуй
Газрын байршил – Рашаант баг Улаан богочийн рашааны зам дагуу
Байршил 4-1
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 4,500,000
Дэнчингийн хэмжээ – 450,000
Газрын хэмжээ - 5000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа, үйлчилгээ
Газрын байршил – Рашаант баг 4-ийн газарт
Байршил 4-2
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 4,500,000
Дэнчингийн хэмжээ – 450,000
Газрын хэмжээ - 5000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа, үйлчилгээ
Газрын байршил – Рашаант баг 4-ийн газарт
Байршил 5-1
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 12,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 1,200,000
Газрын хэмжээ - 5000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа, үйлчилгээ
Газрын байршил – Рашаант баг Модон овооны зам дагуу
Байршил 5-2
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 12,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 1,200,000
Газрын хэмжээ - 5000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа, үйлчилгээ
Газрын байршил – Рашаант баг Модон овооны зам дагуу
Байршил 7
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 15,600,000
Дэнчингийн хэмжээ – 1,560,000
Газрын хэмжээ - 5200 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд
Байршил 8-1
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 5,100,000
Дэнчингийн хэмжээ – 510,000
Газрын хэмжээ - 1700 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн район

Байршил 8-2
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 5,100,000
Дэнчингийн хэмжээ – 510,000
Газрын хэмжээ - 1700 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн район
Байршил 8-3
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 5,100,000
Дэнчингийн хэмжээ – 510,000
Газрын хэмжээ - 1700 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн район
Байршил 9-1
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 30,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 3,000,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд

Байршил 9-2
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 30,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 3,000,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд
Байршил 9-3
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 30,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 3,000,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд
Байршил 9-4
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 30,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 3,000,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд

Байршил 9-5
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 30,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 3,000,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд
Байршил 9-6
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 30,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 3,000,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд
Байршил 9-7
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 30,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 3,000,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд
Байршил 9-8
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 30,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 3,000,000
Газрын хэмжээ - 10000 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд
Байршил 9-9
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 15,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 1,500,000
Газрын хэмжээ - 5000 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд
Байршил 10
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 15,300,000
Дэнчингийн хэмжээ – 1,530,000
Газрын хэмжээ - 5100 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд
Байршил 11
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 90,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 9,000,000
Газрын хэмжээ - 25000 м2
Газрын зориулалт- Үйлдвэрлэл
Газрын байршил – Бичигт баг Үйлдвэрийн районд
Байршил 12
Дуудлага худалдааны анхны үнэ – 75,000,000
Дэнчингийн хэмжээ – 7,500,000
Газрын хэмжээ - 50000 м2
Газрын зориулалт- Худалдаа, үйлчилгээ
Газрын байршил – Цамбагарав баг Шар сүмийн хойно


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Àéìãèéí ÃÕÁÕÁÃàçðûí 2-ð äàâõàðò газрын удирдлагын хэлтсээс авна уу?
Утас: 70434018, 99133248, 88282019

 
 
  • ХОЛБОО БАРИХ

  Монгол Улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум, Магсаржав баг, Ш.Эрэнцэнгийн -1-102, Аргаль уриа кино театрын баруун талд Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулатын газрын байр
  Албан утас: +976-70434019, +976-70434018, +976-70434017
  Цахим шуудан: khovd@gazar.gov.mn

 • Flicker Gallery

   https://www.flickr.com/gp/khovdgazarmn/53DK
 • ФЭЙСБҮҮК ПЭЙЖ